Sau khi tạo được Database tại bài viết Heroku Postgres và đã xem các thông số như:

  • Plan đang sử dụng
  • Số bảng trong CSDL
  • Sô record
  • Số connections đến CSDL, …

Tiếp đến bạn sẽ chọn tab Settings để lấy thông tin về cần thiết để điền vào file .env để app bạn có thể kết nối đến CSDL này sau khi deploy:

Bạn click chọn View Credentials ở phía bên tay phải sẽ thấy những thông tin config cho file .env của Laravel: