Một doanh nghiệp digital native thực thụ là một doanh nghiệp tập trung vào dữ liệu